English

Tîm Integredig Cymorth i Deuluoedd Caerdydd a'r Fro

Family

Tîm Integredig Cymorth i Deuluoedd Caerdydd a'r Fro

Croeso i Wefan Tîm Integredig Cymorth i Deuluoedd Caerdydd a'r Fro sy'n cefnogi anghenion teuluoedd agored i niwed mewn argyfwng ledled Caerdydd a Bro Morgannwg. Rydyn ni'n helpu teuluoedd a phroblemau o ran camddefnyddio sylweddau sy'n cael effaith ar les plant.

Mae'r cynllun, a sefydlwyd yn 2010 fel partneriaeth rhwng Cyngor Caerdydd, Bro Morgannwg a'r Bwrdd Iechyd Lleol, yn cael ei ariannu gan Llywodraeth Cymru.

Rydyn ni'n helpu rhai o'r teuluoedd mwyaf agored i niwed yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg drwy eu cefnogi i aros gyda'i gilydd drwy eu galluogi i gymryd camau cadarnhaol i wella eu bywydau. Trwy raglenni ymroddedig fel CRAFT mae'r tîm proffesiynol yn gweithio gyda theuluoedd i gydnabod y newidiadau sydd eu hangen arnynt i gymryd rheolaeth o'u bywydau unwaith eto.

Bydd y wefan hon yn eich helpu i ddeall ein gwasanaeth ac yn dangos i chi sut y gallwch gael rhagor o wybodaeth o ran manteisio ar ein gwasanaethau.

Lawrlwytho ein taflenni:

Yr hyn a ddywed ein Defnyddwyr Gwasanaeth

"Pe baech yn clonio'r Therapydd dyna fyddai gwasanaeth a gofal o'r radd flaenaf."
Tad ar y ffurflen gwerthuso'r gwasanaeth.

"Mae wedi fy atgoffa i o bwy ydw i - heb y gwasanaeth ni fyddwn i lle ydw i heddiw."
Mam ar y ffurflen gwerthuso'r gwasanaeth.

"Mae amser ac ymdrech y therapydd wedi unioni llawer o'r problemau .... Rwy'n llawer llai dibynnol ar eraill ... Rwyf wedi cyflawni gymaint."
Mam mewn llythyr i'r gwasanaeth.

"Roedd y Therapydd yn dda am wrando arnon ni .... mae ein perthynas nawr yn llawer cryfach a bydden i'n argymell y gwasanaeth i unrhyw un yn fy sefyllfa i."
Rhieni mewn cyfarfod grŵp craidd.

"rydyn ni'n gwybod yr hyn a ddisgwylir gennym, fe wnaeth y therapydd esbonio'r peth yn dda iawn."
Rhieni mewn cyfarfod grŵp craidd

"Mae'r gwasanaeth wedi fy helpu i fod y person yr ydw i eisiau bod, nid y person ydw i, ar gyffuriau, yn anobeithiol, wedi colli fy mhlant a phopeth ..... Rwy'n meddwl fod y gwasanaeth yn grêt."
Mam ar y ffurflen gwerthuso'r gwasanaeth.

Hyfforddiant a Chymorth

Rydyn ni'n gweithio gyda theuluoedd trwy atgyfeiriadau gan y Gwasanaethau Cymdeithasol lle bo plentyn wedi'i effeithio, neu'n uniongyrchol a theuluoedd sydd eisiau cael help a chymorth i rywun sy'n annwyl iddynt trwy ein Rhaglen CRAFT.

Ein nod yw helpu teuluoedd i greu lle diogel a chefnogol i blant, lle mae rhieni a gofalwyr yn blaenoriaethu anghenion y plant ac yn canolbwyntio ar fywyd y teulu a'u cyfrifoldebau fel rhiant.

Sut yr ydym ni'n gweithio gyda theuluoedd i wneud hyn:

 • Gyda'n gilydd byddwn yn edrych ar y cryfderau a'r adnoddau sydd gennych chi a'ch teulu'n barod. Mae'n bwysig ein bod ni'n clywed am y pethau da yn ogystal a'r pethau sydd o bosib yn achosi anawsterau i chi.
 • Byddwn yn gofyn i chi a'ch teulu pa newidiadau yr ydych chi'n teimlo sydd angen i chi eu gwneud. Rydyn ni'n eich helpu i feddwl beth yw'r newidiadau hyn, a sut i'w gwneud. Rydyn ni hefyd yn eich helpu i feddwl am strategaethau newydd neu ymarfer sgiliau newydd a all fod o gymorth.
 • Rydyn ni'n gweithio'n hyblyg i gynnig gwasanaeth sy'n cyd-fynd ag anghenion ac ymrwymiadau eich teulu, fel y gallwn fod yno ar adegau sy'n ddefnyddiol i chi.
 • Rydyn ni'n ceisio gweithio gyda phob aelod o'ch teulu am o leiaf tri diwrnod, hyd at uchafswm o chwe wythnos. Byddwn yn eich helpu i osod a chyflawni nodau realistig a synhwyrol a fydd yn eich galluogi i wneud newidiadau go iawn a chadarnhaol yn eich bywyd.
 • Byddwn yn adrodd yn ôl i Weithiwr Cymdeithasol y plentyn yn rheolaidd, yn rhoi'r diweddaraf iddynt o ran sut mae ein gwaith gyda'n gilydd yn dod ymlaen ac unrhyw newidiadau yr ydych wedi'u gwneud.  

 

Rhaglen CRAFT

Nid yn unig y mae camddefnyddio sylweddau yn effeithio ar y person yr ydych yn ei garu, ond mae hefyd yn effeithio arnoch chi.

Mae'n gallu bod yn anodd iawn gweld rhywun yr ydych yn eich garu yn dioddef gyda phroblem cyffuriau neu alcohol. Beth ddylech chi ei wneud am y gorau? Beth ddylech chi ei ddweud, sut ydych chi'n eu cefnogi ac yn gofalu amdanoch chi eich hun ar yr un pryd? Dyma'r cwestiynau sydd gan bobl neu y maen nhw'n cael trafferth eu hateb - a dyma lle'r ydyn ni'n gallu helpu.

Mae'r Rhaglen CRAFT yn rhaglen therapiwtig wedi'i chynllunio'n arbennig i aelodau'r teulu, partneriaid a ffrindiau. Rydym wedi ymrwymo i helpu teuluoedd a ffrindiau i wneud newidiadau cadarnhaol iddyn nhw eu hunain a'r rhai sy'n annwyl iddynt sy'n cael trafferth gyda'u problemau camddefnyddio sylweddau.

Mae'r rhaglen wedi cael ei gwerthuso'n eang ac mae'r canlyniadau'n dangos y gall helpu aelodau o'r teulu i wella eu bywydau eu hunain a helpu'r rhai sy'n annwyl iddynt i leihau, neu hyd yn oed roi'r gorau i gamddefnyddio sylweddau drwy eu helpu i fanteisio ar wasanaeth cymorth priodol.

Mae teuluoedd sydd wedi manteisio ar CRAFT wedi nodi'r canlynol amdani:

 • Perthynas hapusach gyda'r sawl y maen nhw'n ei garu
 • Y teulu'n cydfyw yn well
 • Llai o wrthdaro, dicter neu iselder
 • Dealltwriaeth well o'i gilydd

Gallwch gael rhagor o wybodaeth drwy lawrlwytho'r Daflen CRAFT

Os ydych chi'n meddwl y gallech elwa o'r rhaglen hon ac eisiau trefnu lle neu gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a ni'n uniongyrchol ar:

 

Adnoddau

Gallech gael rhagor o wybodaeth am waith Tîm Integredig Cymorth i Deuluoedd Caerdydd a'r Fro drwy lawrlwytho ein taflenni:


Gallech hefyd gael rhagor o gyngor a chymorth drwy gysylltu ag unrhyw un o'n sefydliadau partner:

 

Cysylltu â ni

Os hoffech siarad a'r tîm neu gael rhagor o wybodaeth am y cymorth a gynigiwn cysylltwch a ni drwy unrhyw un o'r ffyrdd canlynol:

 • Ffôn: 029 2087 3450
 • e-bost: ifst@caerdydd.gov.uk
 • Ysgrifennwch at:

  Tîm Integredig Cymorth i Deuluoedd Caerdydd a'r Fro
  Depo Alps
  Quarry Road
  Gwenfo
  CF5 6AA

 

 

 

Partnership logos Cyngor Caerdydd Vale of Glamorgan Council The Welsh Government Cardiff and Vale University Health Board